Rod Homolkových

Přímá linie od:  Václav HOMOLKA  po:  Marie Zdena HOMOLKOVÁ         

*Václav HOMOLKA *1664 Vrbčany †11.04.1716 Klučov
   & Markéta ŽÁBOVÁ & 20.08.1684 Klučov
   & Kateřina N
   & Anna N  

  Léta páně 1684. dne 23. Septembris s dovolením J. Mti kníž. rady, inspectora českých panstvích, spolu hejtmana panství kosteleckého, pana Laurentiusa Leopolda Leittera z Tannenbergka etc. …Václav Homolka ujal jest sobě a dědicům svým chalupu po nebožtíku Janovi Smetanovi za summu hlavní 199 kop míš. ….. Roku 1713 držel Václav Homolka grunt v Klučově (nyní č.17) a 20 strychů pozemků : Na dílečku, K Žherům, Nad rybníčkem, Za rybníkem, Nade vsí, Nad jamami, Na dolince, Mezi cestami, Za silnicí, Zahrada a louku Široká. V letech 1670-1676 držel tento grunt Václav Smetana.

   [Dítě osoby: Václav HOMOLKA a Kateřina N]
  *Václav HOMOLKA *1702
     & Terezie DOSKOČILOVÁ & 30.10.1727 Poříčany, Klučov 

    Léta páně 1727. dne 10. Octobris s vůlí J. Mti kníž. panství kosteleckého nad Černými lesy plnomocného hejtmana, urozeného pana Františka Ludvíka Brisiusa, postoupil jest dobrovolně ….Jakub Svoboda chalupu tuto synu svému pastornýmu Václavovi Homolkovi, manželce a budoucím dědicům jeho …. za summu hlavní 293 kop míš. … Václav Homolka byl potom do roku 1757 rychtářem v Klučově.
    Terezie: Leta Páně 1745 dne 11. Februarii s vůlí a vědomím ur. stat. vladyky pana Antonína Čermáka, J. V. O. kníž. Mti ze Savoj panství Kosteleckého zřízeného hejtmana, přiženíce se Václav Koželský k pozůstalý vdově po nebož. Václavovi Homolkovi a ujal jest tuto chalupu toliko jen až do zrostu pozůstalého dědice Jana Homolky … dle šacovní kníhy fol. 593 za sumu hlavní 336 kop míš. 13 gr., s ročníma vejrunky po 6 kop. m.

*Josef HOMOLKA *19.03.1730 Klučov
         & Dorota ŽIDLICKÁ & 03.02.1754 Bylany 

        Podle následujících zápisů z gruntovních knih (opisy z kroniky Klučovské s chybami nepřesného čtení gruntovních knih) střídal Josef Homolka chalupy a grunty v Klučově vícekrát.

        Leta P. 1753. dne 15. Julii s povolením ur. st. vlad. Jana Horálka, J. V. Vejvodkyně ze Savoye panství Černo-Kosteleckého plnomocného vrchního řiditele, nadjmenovaný Václav Koželský postoupil jest tento grunt svému pastornímu synu

        Josefovi Homolkovi, manželce Anně a budoucím potomkům jeho ……dle šacovní kníhy ? 5 fol. 54 za sumu hlavní 357 kop 49 gr. 6 denárů právně prošacovaný .. s ročníma vejrunky po 12 kop. m. L. P. 1764. dne 11. Julii s vůlí a vědomím ur. st. vlad. pana Frant. Prokopa Kohouta, toho času panství Černo-Kosteleckého zřízeného plnomocného hospodářského řiditele, postoupil jest nadjmenovaný Josef Homolka tuto chalupu prodejem Janovi Sádkovi, manželce Barboře a jich budoucím na předešlý šacunk 357 kop míš. 49 gr. 6 den. za sumu ihned na hotově složených 275 kop s ročními vejrunky po 12 kop. míš.

        Josefu Homolkovi byl 15.09.1761 zapsán pohořelý grunt v Klučově. Grunt odevzdal 23.10.1769 a odstěhoval se s rodinou do Bylan.

        Historie gruntu je tato. Leta Páně 1761. dne 23. února s vůlí s vědomím ur. stat. vladyky pana Františka Kohouta, toho času na J. V. Vejvodské Osv. ze Savoje /:p. t.:/ panství černokosteleckým zřízeného plnomocného hospodářského řiditele, ujal jest nadjmenovaný grunt aneb spáleniště po nebožce vdově Židlickej syn Jan Židlický na ten způsob, že nejenom on jej pomalu stavěti, anobrž také majíce on ještě bratra mladšího Matěje, kterej na vojnu sám dobrovolně se dal, že pokudž by on dnes nebo zítra z vojny domů se navrátil a hospodařiti chtěl, že on jemu zasej jakožto právnímu dědici proti novému šacunku postoupí, nyní ale dle šacovní kníhy ? 7 fol. 193 za sumu hlavní 400 kop právně prošacovaný, tejkajíce se dluhů, takové nový hospodář sám ze svého platiti a nadepsanou sumu s ročníma vejrunky po 34 kop. skládati a spláceti povinen bude.

       Leta Páně 1761. dne 15. Septenbris s vůlí a vědomím ur. st. vladyky pana Fr. Kohouta, toho času ředitele, poněvádž tento grunt docela shořel, takže Jan Židlický vystavět jej vstavu nejní, pročež postoupil dobrovolným způsobem tento grunt Josefovi Homolkovi, manželce Dorotě a jich budoucím se všema …. povinnostmi dle šacovní kníhy ? 7 fol. 244 za sumu hlavní 487 kop právně prošacovaný k dědičnému užívání, tejkajíce se důchodenského dluhu za dříví, takový nový hospodář z ohledu jemu postoupený bonifikace z kontribucenství platiti a nadepsanou sumu ročnima vejrunky po [schází] kopách spláceti a skládati povinen bude.

       Leta Páně 1769. dne 23. Oktobris s vůlí a vědomím ur. stat. vladyky pana Petra Josefa Blaska, toho času řiditele, postoupil jest Josef Homolka grunt, kterej dle zápisu svého k dědičnému užívání pojištěný, nic však méně, dle svého dobrovolného přiznání toliko do přijití svého švagra z vojny Matěje Židlického jej užívati měl, a protož dle mezi sebou při vrchním úřadě pod datum 30. Julii 1769 učiněného a v rukouch majícího též při témž úřadě ingrossirovaného narovnání, nadjmenovanému Matějovi Židlickému, manželce Anně a jich budoucím se všema ….povinnostmi dle šacovní kníhy ? 9 fol. 99 za sumu hlavní  1.034 kop 59 gr. 2 1/2 denárů právně prošacovaný k dědičnému užívání, tejkajíce se dluhův poněvádž v šacovní kníze žádný se nenachází, tak nový hospodář toliko upsaný vejminek plniti a nadepsanou sumu dle vyměřených termínů 400 kop a ostatní ročníma vejrunky po 34 kopách spláceti a skládati povinen bude.

       Léta Páně 1785. dne 6. Junii z vůle a vědomí ur. stat. vladyky pana Antonína Wolfa, ten čas plnomocného hospodářského řiditele, poněvádž nadjmenovaný Jakub Baloun k pozůstalý vdově po zemřelém Matěji Židlickým se přiženil, pročež jemu tento grunt se všema k němu patřícíma případnostmi a z něj vycházejícíma rozličnýma platy a povinnostmi dle šacovní kníhy ? 12 fol. 245 za sumu 891 kop 5 gr. právně prošacovanej, tímto zápisem toliko do zrostu pravého dědiče Jana Židlického k hospodaření se připisuje. Tejkaje se dluhu za kontribučenský obilí, ten on, Jakub Baloun, z pojištěných peněz platiti a nadepsanou sumu ročníma vejrunky po 34 kopách skládati bude.

         *Jan HOMOLKA *13.05.1755 Klučov †03.03.1811 Vitice č.2
            & Kateřina N & 22.06.1779 Bylany č.1  *1734 †07.12.1797 Vitice č.2
            & Anna BENÁKOVÁ & 13.02.1798 Vitice č.2, Chotýš č.29  *11.10.1777 Kšely č.2 †29.05.1850 Vitice č.38
             [dcera rodičů: Václav BENÁK a Anna VOLEŠECKÁ]

           Jan Homolka se roku 1779 přiženil na grunt Bylany č.1, vzal si vdovu po Janovi Štechovi. Grunt mu byl podle Bylanské gruntovní knihy připsán do vzrostu dědice a nebo vdané dědičky. Jan Homolka tedy grunt roku 1788 opustil ve prospěch Jana Chrousta, který si vzal dceru Jana Štecha. 24.března 1792 byla Janu Homolkovi připsána polovina gruntu ve Viticích (odpradávna Kubáskovský selský grunt). Jan Homolka nastoupil tento grunt prostřednictvím koupě od Matěje Tomíčka.

               Grunt byl popsán takto: Světnice v ní 4 okna, kamna s kamnovcem železným, trouba plechová, síň kuchyň klenutá, komín zděný vše zděný, špejchar s prkennou podlahou, 2 chlívky vroubený, stodola o jednom zádveří a jednima vraty, maštal, průjezd do dvora klenutý bez vrat.

           + 1811 Martius 3/5, Jan Homolka Vitice č.2, 53 let

           Kateřina: Poprvé provdaná za Jana Štecha z Bilan č.1, po jeho smrti se provdala za Jana Homolku.

                + 1797 December 7/10 , Kateřina manželka Jana Homolky, richtáře, Vitice č.2, 63 leta

           Anna: Ženichovi Janu Homolkovi rolníku a rychtářovi z Vitic č.2 bylo 40 let a nevěstě Anně Benákové z Chotejše č.29 bylo 21 let. Když Jan Homolka zemřel, provdala se za Josefa Zemana.

           + 1850 Maie 29/31, Zemanová Anna manželka Zemana Josefa vejminkáře z Vitic č.38, rozená Benáková z Chotejše, 72 let, zaopatřil farář.

            [Dítě osoby: Jan HOMOLKA a Anna BENÁKOVÁ]
*Jan HOMOLKA *13.05.1804 Vitice č.2 †25.11.1885 Vitice č.2
          & Marie Anna STEJSKALOVÁ & 13.05.1828 Vitice č.2  *15.12.1803 Lipany č.1 †05.03.1833 Vitice č.2,
                [dcera rodičů: Jakub STEJSKAL a Barbora BOHÁČKOVÁ]
             & Marie TUČKOVÁ & 02.07.1833 Bohumile č.1  *1812 Dobré Pole ? †11.06.1891 Vitice č.2
                [dcera rodičů: Jakub TUČEK a Kateřina ZYTOVÁ]

              Marie: + 1833 březen 5/7, Marya manželka Jána Homolky Vitice č.2, 29 let

              [Dítě osoby: Jan HOMOLKA a Marie TUČKOVÁ]
               *Jan HOMOLKA *12.07.1836 Vitice č.2 †26.01.1899 Vitice č.2
                  & Barbora STEJSKALOVÁ & 25.02.1862 Chotouň č.5, Vitice č.2  *26.11.1840 Chotouň č.6 †20.05.1916 Vitice č.2
                    [dcera rodičů: František STEJSKAL a Anna ZEDNÍKOVÁ]

                 Jan Homolka Zesnul tiše v Pánu, zaopatřen jsa svátostmi umírajících ve čtvrtek dne 26.ledna1899 o 10. hodině dopolední v 64. roku věku svého. Tělesná schránka drahého zesnulého bude v neděli dne 20.ledna 1899 o 2. hod. odpol. v domě smutku ve Viticích vykropena a na domácím hřbitově ku věčnému spánku uložena. Zádušní mše sv. sloužena bude v pondělí dne 30.ledna t.r. o 8. hodině ranní v chrámu Páně ve Viticích.

                 Barbora: Zesnula tiše po krátké nemoci v sobotu dne 20.května o 6. hodině ranní v 76. roce věku svého. Tělesná schránka drahé zesnulé bude v pondělí 22.května o 11. hod. dopol. v domě smutku ve Viticích vykropena, do chrámu Páně převezena a po zádušní mši sv. k věčnému spánku uložena.

                  *Josef HOMOLKA *25.04.1863 Vitice č.2 †02.10.1950 Hřiby č.23
                     & Anna BARTLOVÁ & 05.02.1889 Vitice č.2, Hřiby č.8  *16.10.1866 Hřiby č.8 †30.12.1942 Hřiby č.23
                      [dcera rodičů: Josef BARTL a Anna MRŠTNÁ]

                    Josef Homolka (*25.4.1863) vyrůstal na rodném statku až do svých 26 let. Přiženil se na statek k Bártlovým do Hřib č.8. Bártlovy vlastnili pěkný rozlehlý statek, největší a nejspořádanější hřibský statek. Josef nejdříve chodil se starší dcerou Marii Bartlovou, ale potom odešel na vojnu a tato Marie nečekala tři roky na svého milého a provdala se do Malenovic za svého bratrance Františka Mrňáka. Oběma těmto dcerám se dostalo od rodičů velmi dobrého vychování (v klášteře u Voršilek), naučily se perfektně německy.

                   Při sčítání lidu 31.12.1900 bydlel na statku Hřiby č.8 Josef Homolka s manželkou Annou Bártlovou a dětmi Anastazií (1897), Marií (1899), s tchánem Josefem Bártlem (1838) a tchýní Annou Bártlovou (1840). Na statku byla chůva Aloisie Mužíková (1889) z Kolína, služka Marie Vácová (1885) z Plaňan, krmič Josef Bohuslav (1827) z Červených Janovic a čeledín Josef Čech (1884) z Třebovle. Na statku chovali: 2 kobyly, 1 býček, 1 jalovička, 2 býci, 3 + 3 jalovice, 8 krav, 2 voli k tahu, 1 koza, 1 kanec, 1 svině, 3 prasata, 30 slepic, 4 husy.

                             Při sčítání obyvatel roku 1910 byl na statku Hřiby č.8 psán tchán Josefa Homolky Josef Bartl, vdovec. Dále čeledín František Jelínek *17.11.1895 v Makoluskách, služka Kateřina Trnková *24.4.1890 z Vitic a služka Marie Třešňáková *20.7.1891 z Vitic. Roku 1910 chovali ve Hřibech č.8 2 kobyly a jedno hříbě, 9 býčků, 3 jalovice, 5 krav, 5 volů. Dále 2 plemenné svině, 5 prasat, 36 slepic a 3 husy.

                             Při sčítání obyvatel 1921 je na statku Hřiby č.8 psán Josef Homolka s manželkou Annou Bártlovou a dětmi Marií (1900), Boženou (1902), Emilí (1904), roky narození při sčítání lidu se neshodují s matrikou, a čeledín Jaroslav Hakl *1.12.1905 v Toušeni. Anastazie již byla provdána. Josef Homolka dal na statku zmodernizovat stáje, stodolu a pod dvorem udělal kanalizaci. Do kuchyně přivedl vodu ze studně do zásobníku s ruční pumpou.

                             Statek předal r. 1927 svému zeťovi Františkovi Benákovi a odešel na výminek do vilky Hřiby č.23, kterou si nechal postavit. Bydlel tam s manželkou a dcerou Emilkou. Roku 1931 přišel o pravou nohu až po koleno. Josefa Homolka vlastnil i starou chalupu Hřiby č.6, kterou daroval při odchodu na vejměnek dceři Emilce s tím, že ji bude spravovat a přináležící pole obhospodařovat zeť František Benák, a bude Emilce platit část z výnosu. Chalupa sloužila jako obydlí zemědělským dělníkům ze statku Hřiby č.8 Josefa Homolky.

                             Při sčítání lidu roku 1910 tam bydlela rodina Karla Macha a Josefa Voseckého (dcera Vojtěška sloužila u Josefa Benáka ve Viticích č.9).

                            Při sčítání lidu roku 1921 tam bydleli František Sak (1873), manželka Aloisie (1874), děti  Alois (1908), Václav (1910), Růžena (1912) a František (1915). Ve druhém bytě chalupy bydlel František Holešovský s rodinou.

                             Okolo roku 1936 hospodář František Benák chalupu zboural a postavil moderní dvoubytový domek. Po smrti Josefa Homolky a Emilie Homolkové připadla chalupa Františkovi Benákovi a manželce Marii.

                             V roce 1939 poslalo představenstvo Kampeličky ve Viticích gratulaci Josefovi Homolkovi k pětasedmdesátinám s tím, že vyvěsí jeho obraz v úřadovně.

                    Anna: Zesnula tiše po krátké nemoci ve středu dne 30.prosince 1942 o půl 4. hodině odpolední ve věku 77 let života věnovaného práci. Tělesná schránka naší drahé zesnulé bude v sobotu dne 2.ledna 1943 o 10. hod. dopol. v domě smutku ve Hřibech čp.23 vykropena, do chrámu Páně ve Viticích přenesena a po zádušní mši sv. na tamním hřbitově do rodinné hrobky k věčnému spánku uložena.

                     *Marie Zdena HOMOLKOVÁ *13.01.1899 Hřiby č.8 †04.11.1980 Hřiby č.23
                       & František BENÁK & 08.12.1921 Praha-Smíchov, farní kostel sv.Václava  *28.02.1898 Vitice č.9 †20.03.1977 Český Brod (nemocnice)
                         [syn rodičů: Josef BENÁK a Marie BŘEČKOVÁ]

                      František Benák *28.2.1898.Dne 25.7.1914 je datováno vysvědčení na odchodnou z rolnické školy v Hoře Kutné, kterou absolvoval v letech 1912 až 1914 s vyznamenáním. Dne 11.5.1916 vydává Rolnické družstvo pro zužitkování mléka v Bohušovicích-Brňanech vysvědčení, že František Benák zde pracoval nepřetržitě od 26.7.1914 do 11.5.1916 a pak kvůli vojenské povinnosti odešel. Podle dochovaných pohlednic sloužil v září roku 1919 v kulometné rotě, 1. setnině čsl. pěšího pluku, polní pošta č.25. Dne 5.1.1919 byl vydán domovský list Obcí Vitice pro Františka Benáka. Podepsán radní Václ. Holub, starosta Josef Benák. Podle seznamu domobrany obce Hřiby byl roku 1920 odveden (odvodní seznam 325) k pěšímu pluku 32 natr. rota dopl. vel. Ml. Boleslav, výzbroj stanice Košice, voj. útvar 8483 Litoměřice. Ve dnech 19.1.1927, 9.8.-2.9.1927 byl na cvičení. Přestoupil do zálohy 31.12.1938.V roce 1924 je v příručce české myslivosti uvedena košická adresa rodiny Benákovi Košice, Mlynárska 9. V příručce jsou vloženy šeky zaplacené za odběr časopisu Česká myslivost v roce 1924 a 1925. František Benák byl okolo roku 1922 úředník obchodního družstva v Praze 994/VII. Roku 1927 převzal od svého tchána Josefa Homolky statek Hřiby č.8 s 19 ha na kterém potom hospodařil. Dne 23.3.1939 potvrzuje starosta Obecního úřadu Hřiby Valenta Štěp. převzetí brovningu č. dPr 10379 ráže 6.35 i s náboji od Františka Benáka Hřiby č.8. Za okupace v době první a druhé Heidrichiády schovával od začátku roku 1940 po dva roky na statku člena Rady tří, partyzána Veselého-Štajnera, který odtud organizoval odboj v Čechách. Dne 23.1.1946 napsal místopředseda České Národní Rady Ing. Jaromír Kafka potvrzení o odbojové činnosti. Po zabrání statku Hřiby č.8 komunisty v roce 1953 byl s manželkou přestěhován do staré chalupy do Dobrého Pole a odešel pracovat jako pomocný dělník na stavby přehrad a mostů. Od roku 1957 ve svazu včelařů. Celý život pěstoval včely. V důchodu žil na „výminku“ ve Hřibech č.23 s manželkou Marii a její sestrou Anastazií.