Rod Benákových

Přímá linie od:  Jiřík BENÁK  po:  František BENÁK         

*Jiřík BENÁK *1634 Močedník okolo roku 1634 †15.03.1709 Močedník
  & Kateřina N & 19.02.1665 Močedník  †28.02.1673 Močedník
  & Marie Magdalena KUKLOVÁ *1656 Vitice
    [dcera rodičů: Pavel KUKLA a Kateřina N]

Zápis Jiříkovi Benákovi na grunt neb. Václava Moravce z Močedníka: 1667 dne 24. Julii s povolením urozeného pana Lorence Leittera z Thannenbergu, J.M.K oppavského a Krnovského vladaře domu Lichtenštejnského z Nykolspurgku, panství  Kosteleckého nad Černými lesy přiženíce se ke Kateřině vdově po neb. Václavovi Moravcovi ujal týž grunt Jiřík Benák sobě, manželce a dítkám a budoucím svým v těch mezech a právích, povinnostmi vrchnosti přináležejícími, tak jaký jej předešlí držitelové jměli za sumu hlavní  189 kop míš. Závdavku jsouc grunt téměř pustý nepoložil žádného, gruntovní peníze začna hned toho roku 1667 po 4 kopách vždy každoročně až do vyplnění nadepsané sumy pokládati povinen bude. Odtud předně přináležeti bude: Šimonovi Polednýmu po přijatí 12 kop ještě jsou odevzdané k záduší Vitickému 5 kop, J.M.K.do důchodu dle likvidati čardovské, majíce rozličné dluhy, jako i po Pavlovi sir. neb. Leyska, a po Jiříkovi Supovi práva odúmrtního 98 kop, Václavovi Forejtovi po přijatí 4 kop ještě 70 kop, Václavovi Moravcovi a neboližto jeho nápadníkům na 5 dílů 6 kop 4 gr 2 d,  záduší vitickýmu za 1 ? korce žita a tolik ovsa 1 kopa 55 gr 5 d, nynějšímu držiteli gruntu, co on již tu vyplatil 8 kop. Celkem 189 kop. Stalo se na zámku Kosteleckým Anno et die ut supra.

  V urbáři velkostatku kosteleckým, nazvaném Zlatá kniha, je grunt v té době popsána takto: Vejjezdní s 3/4 lánu Jiříka Benáka. Při něm rolí orných pod 41 kor. – 6 kop 50 záh., porostlin 40 záh., sklep klenutý podzemní. Loučního za 1 vůz sena. Zahrada s některým štěpem za 5 záhonů. Ouroku obojího po 1 kopě 44 gr. míš. Nepeněžitých desátků k kostelu Vitickému dával Jiřík Benák po 3 věrtelech žita a ovsa.

  Kateřina: Dne 19.February 1665 je v matrice Kostelecky psáno: Ve stav sv manželstva potvrzeni jsau v chrámu Páně ss Šimona a Judy ve Viticích Jiřík Benák s Kateřinau pozůstalou vdovou po neb. Václavovi Moravcovy sausedu Močedlnickým v  přítomnosti družby Vavřince Svobody, Václava Poláka a … Soudě podle kmotrů dětí vdovy Kateřiny a Jiříka Benáka muselo být jejich postavení společensky dost vážené. Kmotrem byl panský kovář Řehoř z Kostelce, dcera měšťana, polní myslivec.

  Marie: Ao 1715 složil Jiřík  Purkhart k důchodům pod počet sv. Jiří 1716 1 kopu a Janovi Kuklovi 1 kopu. Ittem Maria manželka Jiříka Benáka stoje při rejstrách purkrechtních přiznala se, že ona svou mající nápad 14 kop 4 gr 4 d (po otci Pavlovi Kuklovi) držiteli gruntu za 2 str 1 w žita sprodala, který se hospodáři za vyplacený odpisují totižto 14 kop 4 gr 4 d.

  [Dítě osoby: Jiřík BENÁK a Marie Magdalena KUKLOVÁ]
   *Jiří BENÁK *25.01.1694 Močedník †24.05.1743 Močedník
      & Anna NOVOTNÁ & 02.10.1718 Močedník, Hřiby  *30.12.1697 Hřiby †17.04.1771 Močedník č.4
       [dcera rodičů: Daniel NOVOTNÝ a Dorota PROCHÁZKOVÁ]

     Daniel Novotný nemohouce již pro sešlost věku dáleji hospodařiti, v své dobré rozvážlivosti postoupil krčmu vejsadní (ve Hřibech) s šenkem panským Jiříkovi Benákovi zeti svému, se všemi případnostmi …  jak ji v užívání měl za 241 kop bez závdavku do zrostu nejmladšího syna Jana, kdežto po dosáhnutí dospělého věku švagr jemu tu krčmu zasej v tej míře a podstatě, jak ji sám     přijal odvésti povinen bude. Nápadníci: Lidmile vdově po neb. Janovi Vedralovi a již manželce Pavla Stejskala v Lipanech 11 kop 40 gr, Václavovi Šmídovi do Lipan 2 kopy 40 gr, Jiříkovi ? 13 kop 40 gr, Dorotě dceři 13 kop 40 gr, Anně manželce Martina Vyskočila 2 kopy 30 gr, Jiříkovi Kubáskovi v Viticích 30 gr, Ludmile manželce  Václava Bičeckého 0, Danielovi Novotnýmu vyplacených a za zlepšení 155 kop 50 gr. Vejminek: Daniel Novotný sobě vymiňuje s manželkou svou až do smrti při nich byt…Dluh, který Daniel Novotný dlužen lidem zvostal totiž Janovi Kosinovi šafářovi Tuchorazskýmu a Jiříkovi Benákovi nynějšímu hospodáři 15 kop. Platíi 1723 – 1725.

     Zápis Janovi Novotnýmu na krčmu vejsadní Jiříka Benáka švagra jeho 1726, v přítomnosti rychtáře …Nápadníci: Lidmile vdově po Janovi Vedralovi, Jiříkovi Vedralovi na vojně, Dorotě Šmídový, Anně manželce Martina Vyskočila, Jiříkovi Kubáskovi ve Viticích, Ludmile manželce Pavla Bičeckýho 30 kop, Danielovi Novotnýmu po srážce nížepsaných dluhů 112 kop 18 gr. Vejminek: mateř nynějšího hospodáře sobě vymiňuje pro vyživení své pole k ječmenu pod 3 str ječmene pod 2 str, kteréžto pole on svým semenem seti mocti bude  …Platil 1726 – 1729.

     Zápis Jiříkovi Benákovi na grunt Šimona Moravce: Léta Páně 1727 dne 21. Decembris s jistým vědomím pana hejtmana, postoupil Šimon Moravec tento grunt se všema případnostmi a mil. vrchnosti vycházejícími povinnostmi  Jiříkovi

    Benákovi švagru svému manželce a budoucím dědicům jeho k volnému držení v přítomnosti rychtáře Chotejš- a Vitických podle předešlého šacunku i za zlepšení co nynějšímu držiteli za svatbu dal v jedný sumy ale 295 kop 8 gr 4 d. bez závdavku k ročnímu placení po 4 kopách přísluší nápadníkům těmto do důchodu J.M:Kníž. 29 kop 30 gr, po vdově Forejtce Kateřině dceři za Lukáše Mazače vdaný 59 kop, Dorotě dle jejího kšaftu, Václavovi Moravcovi neb jeho 5ti dětem 6 kop 4 gr 2 d, k záduší vitickýmu za obilí 6 kop 55 gr 5 d. Nápadníkům po neb. Jiříkovi Benákovi: po Ludmile dceři Maří 3 kopy, Matějovi synu 4 kopy, Matějovi 8 kop, po Václavovi vdově Dorotě s 3 sirotky 8 kop, Maří 8 kop, Pavlovi 8 kop, Kateřině 8 kop, Jiříkovi 8 kop, nápadníkům po neb. Matějovi Benákovi k společnýmu dělení 112 kop 8 gr, Šimonovi Moravcovi vyplacených a to co držiteli gruntu. Za svatbu dal 36 kop. Celkem 295 kop 8 gr. Notandum: při kterémžto gruntě se osetého obilí nachází totižto pšenice po     5 str 2 w, žita po 7 str 2 w, z kteréhožto obilí nynější hospodář k rovnému dělení 4. mandel dáti se uvolil, slámu ale starý hospodář užíti má, naproti tomu on níž uvedený dluhy platiti povinen bude: contribuce 4 zl. 32 kr, grunt.peněz 3 zl. 30 kr, za víno 36 kr, kováři 2 zl 6 kr. Celkem 10 zl 44 kr. Po vymlácení obilí zůstalo držiteli gruntu žita 4 str, ovsa 3. mandel. A jest     zanecháno u nynějšího hospodáře sirotkům Benákovským totižto Václavovi staršímu synu kráva 1 a Anně dceři mladej též kráva 1. Zato zaplatil: Ao 1728 do důchodu J.M.Kníž. 1 kopa, po vdově Forejtce dceři Kateřině 1 kopa, a po Lidmile Matějovi do Volešce 1 kopa, 1729 po vdově Forejtce dceři Kateřině 1 kopa a po Lidmile Benákovej Maří 1 kopa Pavlovi Benákovi 1 kopa. Celkem 6 kop. (Purkrechtní kniha 1706 -1798 pro obce Chotejš a Močedník)

     Anna: Povolení ženichům: Mládency Jiříkovi pozůstalém synu po neboh: Jiříkovi Benákovi ze vsi Močednika, s  Annau  vlastní dcerau Daniele Novotnýho ze vsi Hřib.

     + Ana vidna post. defendum Gergii Benak, cath., I pago Močedník č.4, 84 ani

      *Václav BENÁK *03.09.1724 Hřiby †02.03.1795 Chotejš č.26
         & Anna ZICHOVÁ & 07.06.1744 Bylany, Močedník  *04.08.1725 Bylany †29.08.1793 Vrátkov č.10
           [dcera rodičů: Václav ZICHA a Ludmila N]

        Po smrti otce Jiříka Benáka byl se svojí ženou u matky na gruntě v Močedníku.

         *Václav BENÁK *12.11.1747 Přistoupim †14.02.1814 Chotýš č.29
           & Anna VOLEŠECKÁ & 25.11.1772 Kšely č.2, Chotýš č.26  *02.06.1755 Kšely č.2 †22.11.1820 Chotýš č.29
              [dcera rodičů: Jan VOLEŠECKÝ a Alžběta N]

           Grunt Buškovský. 6. 3. 1764 Janovi Volešeckému na 2. díl gruntu po Pavlu Volešeckým 16.7.1773 Václavovi Benakovi – do zrostu pravého dědice, Václav Benák přiženil se k pozůstalé dceři Anně Jana Volešeckého. Od roku 1788 Václav Benák hospodařil na polovičním gruntu Chotýš č.29, který vznikl rozdělením původního gruntu Chotýš č.26 (odpradávna Zoubkovský sedlský grunt) na dva grunty. Druhá polovina zůstala gruntem Chotýš č.26 a hospodařil na něm bratr Josef Benák. Otec Josefa a Václava synům dobrovolně rozdělený grunt Chotýš č.26 postoupil 9. února 1788. V gruntovní knize z roku 1800 je grunt popsán takto: Světnice s prkennou podlahou v ní 3 okna. Kamna, trouba hliněná, kamnovec železný, pec chlebová, síň, kuchyň klenutá komín zděný, v síni komůrka, vedle maštal a vedle kravský chlív. Špejchárek, sklep klenutý, stodola. Ke gruntu patřila polovina pozemků topografických čísel 56, 60, 64, 88, 93, 115, 133, 134, 149, 164, 170, 174, 182, 186, 200, 213, 265, 281, 447, 346, 355, 54, 55 o celkové výměře cca 22 jiter. Šacovní suma gruntu Chotýš č.29 byla 364 kop, neboli 425 zlatých.

          Roku 1812 16. listopadu předal grunt Chotýš č.29 v ceně 1600 zlatých synovi Václavovy Benákovi. Vymínil si výminek pro sebe a manželku.

           Anna: § Juvenii Wenceslai Benak a Honesta ancilla Anna Wolescheczkij, oba katolíci, oddávající Leopold Frolich

            *Václav BENÁK *26.10.1787 Kšely č.2 †28.06.1872 Chotýš č.13
              & Alžběta HRAZKÁ & 03.05.1814 Velenka č.8, Chotýš č.29  *17.09.1796 Velenka č.8  †19.03.1838 Chotýš č.29
                [dcera rodičů: Jan HRÁZKÝ a Veronika PROCHÁZKOVÁ]
              & Marie Magdalena PLACHÁ & 25.06.1839 Masojedy č.7, Chotýš č.29  *1808 Masojedy č.8  †12.04.1842 Chotýš č.29
               & Alžběta NIKODIMOVÁ *29.11.1805 Nučice č.16
                [dcera rodičů: Václav NIKODIM a Anna BUDSKÁ]

              Marie: Zřejmě vdova po prvním manželovi Antonínu Hažbanovi z Masojed č.7.

             Alžběta: V gruntovní knize Chotýš 1800 na str. 194 (VS Kostelec i.č. 3282) je zápis: Podle svadební smlouvy uzavřené mezi Václavem Benákem co ženichem z jedné, a Alžbětou Nikodimovou z Nučic co nevěstou z druhé strany v Chotejši dne 25. července 1842 zakládá se k rukám Alžběty Nikodimové, nyní již provdané Benákové, právo na naturální vejminek  a to jen každoročně 4 štrychy žita, jeden štrych pšenice, jeden štrych ječmene, jeden věrtel hrachu, jeden věrtel čočky, 1 1/2 sáhu dřeva a vejminek teprve po smrti Václava Benáka používati má.

               [Dítě osoby: Václav BENÁK a Alžběta HRAZKÁ]
              *Josef BENÁK *25.09.1824 Chotýš č.29 †03.01.1897 Chotýš č.13
                  & Anna LOCHMANOVÁ & 28.06.1847 Horní Kšely č.7, Chotýš č.13  *04.10.1826 Horní Kšely č.7 †15.04.1869 Chotýš č.13
                    [dcera rodičů: Jan LOCHMAN a Barbora JIROUŠKOVÁ]
                  & Marie SVOBODOVÁ & 22.01.1870 Klučov č.1, Chotýš č.13  *02.12.1841 Hřiby č.1 †17.05.1873 Chotýš č.13
                    [dcera rodičů: Josef SVOBODA a Anna SOCHOVÁ]
                 & Marie HOŠKOVÁ & 14.04.1874 Nouzov č.37, Chotýš č.13  *26.09.1853 Nouzov č.37 †22.03.1910 Chotýš č.13
                    [dcera rodičů: František HOŠEK a Anna SIXTOVÁ]

                Grunt Chotýš č.13 slul od pradávna jako Řehákovský selský grunt. Dle šacovní smlouvy měl světnici, v ní 2 okna, kamna komínovec železný, pec chlebová, síň, komín, .. chlív, a mlátek, špejchárek s prkennou podlahou, pod ním sklípek, a komůrka, pak … komůrka, chlívek, pak sušárna. Roku 1800 patřily k usedlosti pozemky s topografickými čísly 129, 153, 163, 237, 250, 279, 291, 161, 156, 422, 29 o celkové výměře cca 11 jiter. Josef Benák tento grunt zakoupil 15.března 1844. Roku 1872 odprodal Kutícímu spolku v Českém Brodě 800 korců z pozemku č.421.

                 Anna: Dne 9. června 1847 nechal Josef Benak přepsat polovinu svého gruntu na budoucí manželku Annu roz. Lochmanovou.

                Marie: Jako vdově se jí narodilo 3.4.1898 nemanželské dítě, které 20.4.1898 zemřelo. Při sčítání lidu 31.12.1900 byla vdovou a hospodařila na usedlosti Chotýš č.13. Bydleli s ní ještě tři děti Antonín, František a Marie Benákovi a děti po bratrovi Josef a Štěpánka Hoškovi. Chovali: 1 jalovička, 2 jalovice, 5 krav, 1 koza, 2 běhouni, 1 prase, 18 slepic, 4 husy, 4 kachny.

                  [Dítě osoby: Josef BENÁK a Marie SVOBODOVÁ]
                  *Josef BENÁK *25.12.1872 Chotýš č.13 †11.07.1932 Vitice č.9
                     & Marie BŘEČKOVÁ & 02.10.1897 Vitice č.9, Chotýš č.13  *08.07.1871 Chotýš č.26 †31.08.1939 Vitice č.77
                       [dcera rodičů: Jakub BŘEČKA a Barbora HERVERTOVÁ]

                    Josef Benák se na usedlost přiženil k mladé vdově Marii Koželské (roz. Břečkové).

                  Při sčítání lidu 31.12.1900 bydlel Josef Benák (1872) na statku Vitice č.9 spolu s manželkou Marií Benákovou (1871) a synem Františkem (1898) a nevlastní dcerou Aloisií Koželskou (1895). Na statku byli čeledín Josef  Pivoňka (1883) z Bulánky, služka Anna Hrucedorfová (1883) z Bulánky a rodina dělníka Františka Kodeše (1870) s manželkou Anežkou Kodešovou (1874)  a syny Václavem (1894) a Františkem (1900) a dcerou Kristinou (1899). Na statku chovali: 1 hříbě, 2 kobyly, 2 býčci, 2 jalovičky, 5 krav, 1 koza, 1 podsvinče, 2 běhouni, 1 svině, 18 slepic, 4 husy.

                Při sčítání lidu v roce 1910 bydlel na statku Vitice č.9 majitel statku Josef Benák (od roku 1897) a zároveň byl starostou. Dále manželka Marie Benáková (od roku 1894) a synové František Benák(1898) (v té době pobýval na „handlu“ v Liberci u německé rodiny Hartmannových), Josef Benák(1902) a nevlastní dcera Aloisie Koželská. Dále rodina čeledína Václava Jelíneka (1870) s manželkou Josefou (1867), dcerou služkou Annou(1891), dcerou Antonií (1894), syny čeledíny Václavem (1894) a Františkem(1895), dětmi Karlem (1900), Bohumilem (1905), Jiřinou (1908) a Josefem (1910).  Dále služka Vojtěška Vosecká (1894) a Marie Beranová (1886) z Dobřichova. Na statku roku 1910  chovali: 1 kobyla, 1 hříbě, 1 valach, 14 kusů hovězího dobytka (z toho 7 býčků), 4 prasata, 25 slepic a 3 husy.

              Při sčítání lidu v roce 1921 bydlel na statku Vitice č.9 majitel statku Josef Benák s manželkou Marie Benáková a synové František Benák(1898), Josef Benák(1902) a nevlastní dcera Aloisie Koželská. Dále rodina zemědělského dělníka Jana Pekárka, služky Emilie Saková (1904) a Josefa Skřivanová (1905).

              Josef Benák, rolník na odpočinku ve Viticích zesnul v pánu, odevzdán do vůle Boží v pondělí dne 11. července 1932 o půl 3. hod odpol. ve věku 59 let. Tělesná schránka drahého zesnulého bude ve čtrtek dne 14. července 1932 o 10. hod dopoledne v domě smutku ve Viticích vykropena, do chrámu páně převezena a na místním hřbitově do rodinné hrobky k věčnému spánku uložena. Ve Viticích dne 12. července 1932.

               Marie: Zesnula klidně po delším utrpení, zaopatřena sv. svátostmi umírajících, ve čtvrtek 31.srpna 1939 o 8. hod. ranní ve věku 68 let. Tělesná schránka drahé zesnulé bude v sobotu 2.září o půl 2. hod. odpol. v domě smutku čp.77  vykropena, do chrámu Páně převezena a po smutečních obřadech na místním hřbitově k věčnému spánku do rodinné hrobky uložena.

                     *František BENÁK *28.02.1898 Vitice č.9 †20.03.1977 Hřiby č.23
                        & Marie Zdena HOMOLKOVÁ & 08.12.1921 Praha-Smíchov, farní kostel sv.Václava  *13.01.1899 Hřiby č.8 †04.11.1980 Hřiby č.23
                        [dcera rodičů: Josef HOMOLKA a Anna BARTLOVÁ]

                     Marie Zdeňka Homolková *13.1.1899, vdaná Benáková bydlela jako novomanželka v Praze a potom v Košicích. Byla v domácnosti. Potom co její manžel František Benák převzal statek Hřiby č.8 od tchána Josefa Homolky neměla na starosti jen vlastní domácnost, ale musela zvládnout hospodářství. Nastala ji nekonečná práce od úsvitu do soumraku. Po vzniku protektorátu a v době tvrdých německých represí rodina schovávala na statku ve Hřibech č.8 známého odbojáře Karla Šteinera – Veselého jako zemědělského praktikanta na falešné doklady. Rodina žila dlouhodobě ve stresu pod hrozbou trestu smrtí pro celou rodinu v případě odhalení partyzána, který na statku ukrýval zbraně a cizí doklady. Když válka skončila a rodina si oddechla a začala plánovat rozvoj hospodářství, přišla vláda komunistů, akce kulak, ožebračení rodiny a její vystěhování ze statku. Celoživotní dřina vyšla nazmar. Nakonec s manželem a sestrou žili ve Hřibech č.23 v bývalém vejminku Josefa Homolky, který komunisté zabrat nemohli, a který sestry Homolkovi po smrti Josefa Homolky zdědily. Zemřela po několikaletém ošetřování snachou Růženou Benákovou doma ve Hřibech č.23 na trombozu mozkových tepen po těžké arterioskleroze.