Grunt Močedník č.4 Jiříka Benáka (1700)

                V knize robotní panství černokosteleckého pro rok 1700 se pro Jiříka Benáka ze vsi Močedníku píše: 3/4 lánu, 1 den pěší roboty.

                Léta Páně 1706 dne 13. Junii s jistým vědomím urozeného pana Bartoloměje Františka Přikryla, plnomocného hejtmana panství Kosteleckého postoupil  Jiřík Benák synu vlastnímu Matějovi grunt tento na stejný šacunk za sumu hlavní  189 kop bez závdavku, nýbrž sobě ze zasetého obilí v tomto roku 3. mandel jako i byt svobodný a palouku až do smrti své vymínil, též 2 korce obilí jakéhokoliv každoročně setí a zadělati nový hospodář se uvolil.

                Když Matěj Benák zemřel, vzala si vdova Dorota Šimona Moravce. Léta Páně 1720 dne 10. Septembris s dovolením urozeného pana Vojtěcha Ign. Chrystopha, panství Kosteleckého nad Černýma lesy trvajícího hejtmana, Šimon Moravec ujal grunt  po neb. Matějovi Benákovi se všemi případnostmi a mil. vrchnosti vycházejícími povinnostmi, tím plným právem tak jak od předešlých držitelův v užívání byl, dle prošacování rychtářův a konšelův Lipan a Chotejšských za sumu hlavní 275 kop 8 gr. 4 d bez závdavku však s tou  dokonalou vejminkou, kdyby nejmladší syn po neb. Matějovi Benákovi budoucně k hospodaření schopný byl a ten grunt ujmouti chtěl, tehdy nynější hospodář jemu se vším v jedný podstatě jak jeho sám ujal, zasej povinen postoupiti.

                Šacunk toho gruntu světnice, síň, komora, špejchar, maštal, též 3 chlívy to vše pod jedním krovem za 72 kop, stodola velmi sešlá 8 kop, kůlnička pro jeden vůz 2 kopy, sklep klenutý za 6 kop, vůz, plouh, brány, to vše velmi špatný 10 kop, zahrada 6 záhonů něco švestkoví v ní za 6 kop, vorných rolí 6 kop záhonů, záhon po 20 gr dělá 120 kop, potahu konského 2 kusy jedna k druhý  26 kop 34 gr 2 d, item jedna stará kobyla za 4 kopy 42 gr 3 d, 2 krávy za 18 kop 51 gr 3 d.

                Nejmladší syn Jiřík Benák si vzal Annu Novotnou a tchán mu postoupil krčmu ve Hřibech, ale jen do vzrostu jeho dědice. Takže se potom Jiřík Benák přihlásil o rodný grunt v Močedníku. Léta Páně 1727 dne 21. Decembris s jistým vědomím pana hejtmana, postoupil Šimon Moravec tento grunt se všema případnostmi a mil. vrchnosti vycházejícími povinnostmi  Jiříkovi Benákovi švagru svému, manželce a budoucím dědicům jeho k volnému držení v přítomnosti rychtáře Chotejšského a Vitického podle předešlého šacunku i za zlepšení co nynějšímu držiteli za svatbu dal v jedný sumy ale 295 kop 8 gr.

                Pravděpodobně potom po smrti Jiříka Benáka roku 1743 na gruntu hospodařila vdova Anna. Syn Václav Benák, který se roku 1744 oženil s Annou Zichovou bydlel nějaký čas u matky Anny v Močedníku. Roku 1761 koupil (můj předek) Václav Benák velký Zoubkovský grunt v Chotejši, který byl později rozdělen na dva grunty s č.29 a č.26 pro jeho syny. Na gruntu v Močedníku tehdy zřejmě bydlela vdova a dcera po Jiříkovi Benákovi (bratrovi Václava). Jiřík si vzal Kateřinu Skálovou z Lipan a dva měsíce po narození dcery Anny zemřel ve věku 22 let na tuberkulozu. Jeho dcera Anna Benáková si 22.10.1775 vzala Josefa Urbana z Konojed, který tímto grunt získal.

                V gruntovní knize z roku 1800 je Nučický grunt již uveden jako Močedník č.4, a majitelem je Josef Urban. Grunt je popsán takto: Od starodávna Nučický sedlskej grunt. Světnice, v ní 3 okna, kamna, kamnovec železný s troubou plechovou, síň v ní kuchyňka, komín zděný na….komora, pec chlebová v síni, jedna komora, za ní maštal, špejchar s prkennou podlahou, kravský chlív a ovčínek, též jeden špejchárek s prkennou podlahou, při něm dva chlívky přes dvůr. Stodola o jednom mlatu a dvojím zadiním a 2 vrata, studnice a jeden sklep klenutý. K tomu bylo téměř 25 jiter polí a 3 jitra zahrad a luk. Naturální roboty každý týhoden po celý rok, potažní s dvouma koňma jeden den, pěší od sv. Jiří až do sv. Havla šest, a od sv. Havla až do sv. Jiří pět dní s jedním robotným. Mimo to hotově platit ourok a kontribuce. Naturální desátky k Vitickýmu záduší. A splácet dluhy váznoucí na usedlosti z minulosti.

                Roku 1805 zdědil grunt syn Václav Urban. Roku 1839 je zapsán jako majitel Jan Hájek, a roku 1877 manželé Josef a Alžběta Koželský grunt koupili za trhovou cenu 13100 zl.r.